Kolej na Dolnym ¦l±sku

   
      :: stacje::  
   
 
  :: stacje :: linie :: rozkłady :: strona główna :: strona sponsora ::
 

Z±bkowice ¦l±skie

 
Z±bkowice ¦l±skie - budynek stacji « Z±bkowice ¦l±skie - widok budynku stacji od strony ul. Kolejowej, obecnie znikoma jego czę¶ć jest wykorzystywana do obsługi ruchu kolejowego; nieco dalej, po lewej stronie zdjęcia, ale już poza kadrem znajduje się uliczka prowadz±ca do Małego Dworca (23 V 2003)
Z±bkowice ¦l±skie - budynek stacji « Z±bkowice ¦l±skie - widok na perony stacji; zdjęcie
było, niestety, robione pod słońce, więc wyszło jak wyszło
(23 V 2003)
Z±bkowice ¦l±skie - wiata peronowa « Z±bkowice ¦l±skie - wiata nad peronem I, a w oddali widać przyjeżdżaj±cy od strony Kamieńca Z±bkowickiego poci±g osobowy (46121) relacji Kędzierzyn KoĽle - Legnica z SU45-011 (23 V 2003)
Z±bkowice ¦l±skie - poci±g Kędzierzyn KoĽle - Legnica « Z±bkowice ¦l±skie - poci±g osobowy (46121) relacji
Kędzierzyn KoĽle - Legnica
z SU45-011 w całej okazało¶ci;
jak widać na zdjęciu odbywa się całkiem przyzwoita wymiana podróżnych (23 V 2003)
Z±bkowice ¦l±skie - nastawnia « Z±bkowice ¦l±skie - nastawnia przy wjeĽdzie na stację od strony Dzierżoniowa i Jaworzyny ¦l±skiej; na jej wysokosci odbijał tor do Małego Dworca Z±bkowickiej Kolejki Powiatowej, z którego wychodziły linie do Srebrnej Góry i Ciepłowód (11 IV 2004)
Z±bkowice ¦l±skie - tor do Małego Dworca
« Z±bkowice ¦l±skie - widok stacji od północnego zachodu, z lewej strony nastawnia, a na pierwszym planie tor do Małego Dworca Z±bkowickiej Kolejki Powiatowej (11 IV 2004).
::1944::
::1955/56::
::1960/61::
::1980/81::
::1985/86::
 

::rozkłady jazdy::
dla stacji Z±bkowice ¦l±skie (Frankenstein)

 

:: Z±bkowice ¦l±skie
- stolica powiatu z±bkowickiego leż±cego na Przedgórzu Sudeckim, 65 km na południe od Wrocławia.

:: Z±bkowice ¦l±skie
- stacja w 49,686 km linii z Jaworzyny ¦l±skiej do Kędzierzyna-KoĽla (tabela 235 SRJP) lub w 187,08 km linii 137 (tzw. Trasy Podsudeckiej) Katowice - Legnica (wg D29 i kilometraża) oraz
- na położonym obok Małym Dworcu - końcowa dla linii
Kondratowice - Ciepłowody - Z±bkowice ¦l±skie i pocz±tkowa dla linii Z±bkowice ¦l±skie - Srebrna Góra. Kolej do Z±bkowic ¦l±skich dotarła 1 listopada 1858 roku od strony Jaworzyny ¦l±skiej. Tutaj pierwotnie miał powstać węzeł kolejowy i przecięcie z lini± ł±cz±c± Wrocław z Czechami. Plany te nie zostały zrealizowane - stacja węzłowa została wybudowana obok Kamieńca Z±bkowickiego i dopiero po wybudowaniu trasy Wrocław - Kamieniec Z±bkowicki ruszono z kontynuowaniem prac na odcinku Z±bkowice ¦l±skie - Kamieniec Z±bkowicki. Poł±czenie obu linii w Kamieńcu Z±bkowickim nast±piło 1 IV 1874 r.
Stacja Z±bkowice ¦l±skie znajduje się ok. 3 km od centrum miasta, na jego północno-zachodnich obrzeżach. Budynek stacyjny jest
w miarę zadbany i na piętrach zamieszkały.

:: Z±bkowice ¦l±skie
powstały w II poł. XIII w., a już pod jego koniec otrzymały prawo składowania soli i zostało otoczone kamiennymi murami obronnymi. Niedługo potem wybudowano warowny zamek i ratusz
z sukiennicami. W wieku XV Z±bkowice ¦l±skie spalili husyci, potem zniszczyła wojna Wrocławia z Czechami, a na koniec wieku 2-krotnie spl±drowały je wojska węgierskie. W XVI wieku miasto się odbudowało, a ksi±żę Karol I Podiebradzki przeniósł nawet stolicę księstwa z Ziębic do Z±bkowic, wzniósł nowe mury obronne i nowy zamek oraz rozwin±ł handel, rzemiosło i budownictwo miejskie.
Po wojnie 30-letniej nast±pił znów upadek miasta - zostało 100 domów nadaj±cych się do zamieszkania. Dopiero przeł. XIX i XX w. przyniósł ożywienie - powstała fabryka mebli, wytwórnie kapeluszy
i doprowadzono kolej. II wojna ¶wiatowa oszczędziła Z±bkowice ¦l±skie, które po wojnie rozwijało się stosownie do możliwo¶ci PRL-u.
W Z±bkowicach ¦l±skich warto zobaczyć:
- w południowej czę¶ci miasta ruiny zamku. Pierwszy zamek powstał tu na przeł. XIII i XIV w. jako czę¶ć systemu obrony księstw piastowskich przed Czechami. Zniszczyły go dopiero pod koniec XV w. wojska węgierskie. Na jego miejscu wybudowano w XVI w. bogato zdobiony zamek renesansowy, w 1642 r. zdobyty przez Szwedów, a po odzyskaniu przez Austriaków wysadzony przez nich w powietrze. Od tego czasu pozostaje w ruinie. Obecnie na jego terenie odbywa się co roku Festiwal FOLK FIESTA.
- stoj±c± obok gotyckiego ko¶cioła ¶w. Anny Krzyw± Wieżę z 1413 r., która pod koniec XVI w. uległa pochyleniu i obecnie przy wys. 34 m jest odchylona od pionu o 2 m.
- Dwór Rycerski z XVI w., w którym obecnie znajduje się Izba Pami±tek Regionalnych z Laboratorium dr Frankensteina.
- znajduj±cy się kilka km od centrum rezerwat przyrody "Skałki Stoleckie", jedyny w Polsce, który chroni 4 gatunki owadów charakterystycznych dla krajów ¶ródziemnomorskich, w tym czarn± pszczołę obrostkę murówkę buduj±c± gniazda z gliny na skale wapiennej.
Z±bkowice ¦l±skie to miasto posiadaj±ce swoje polskie strony internetowe: oficjaln± i nieoficjaln± oraz niemieck± stronę internetow±, na których można poczytać trochę o jego historii i teraĽniejszo¶ci.

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::do góry::::::::    

kolej na Dolnym ¦l±sku, kolej na Dolnym ¦l±sku, Z±bkowice ¦l±skie, Z±bkowice ¦l±skie, Z±bkowice ¦l±skie, Z±bkowice ¦l±skie, Z±bkowice ¦l±skie, linia kolejowa Katowice - Kamieniec Z±bkowicki - Legnica, Jaworzyna ¦l±ska - Nysa, Srebrna Góra - Z±bkowice ¦l±skie, Kondratowice - Z±bkowice ¦l±skie, kolej, kolej, kolej, Z±bkowice ¦l±skie, Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec, Z±bkowice ¦l±skie, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankensteiner Kreisbahn AG, Z±bkowicka Kolej Powiatowa SA, linia kolejowa Kondratowice - Z±bkowice ¦l±skie, linia kolejowa Z±bkowice ¦l±skie - Srebrna Góra - Dzierżoniów, kolej, kolej, kolej, Dolny ¦l±sk, Dolny ¦l±sk, Dolny ¦l±sk, koleje Dolnego ¦l±ska, kolej na Dolnym ¦l±sku, kolej, Dolny ¦l±sk, stacja, stacja, stacja, dworzec, dworzec, dworzec, linia, linia, linia, rozkład, rozkład, rozkład, przystanek, przystanek, przystanek, most, most, most, wiadukt, wiadukt, wiadukt, historia kolei, historia kolei, historia kolei, kolejnictwo, historia kolejnictwa, kolejnictwo dolno¶l±skie, kolejnictwo dolno¶l±skie, eisenbahn, kleinbahn, bahn, kleinbahnhof, bahnhof, Schlesien, Niederschlesien